"12 συκοφαντημένα θύματα ἀναζητοῦν τίμιον δικηγόρον" (12 calumniated victims in search of an honnest lawyer)Completed songs by Anamateur:

- Θέλω τὸ νὺ τὸ εὐφωνικόν (I want the euphonic nu) (© 2013)

- Μὴ μοῦ δυσφημῆτε τὸν Μαυρογιαλοῦρο (Do not calumniate my Mavrogiallouros) (© 2014) - Δῶστε τὸ ὄνομα τοῦ Καποδιστρίου εἰς μεγάλον δρόμον! (Give at last Kapodistrias' name to a big street!) (© 2017)Songs under preparation:

- Ἀς δικαιολογήσῃ πάλι ἡ Κλαυθμῶνος τὸ ὄνομά της! (Let Klauthmonos Square justify its name!)

- Διατὶ βάζετε σὲ ὅλους ἄριστα Κύριε στὴν ζωγραφική; (Why do you give everybody an excellent grade in Painting Sir?)

- Τρεῖς γενεαὶ Παπανδρέου (Three generations of Papandreou)

- Τὸ παράπονον μιᾶς πινακίδος ὁδοσημάνσεως (Complaint of a road sign)

- Διατὶ μπαμπὰ μὲ ὠνόμασες Ἑρνέστον; (Why dad did you call me Ernesto?)

- Προληπτικαὶ ὁδηγίαι διὰ τὴν (μὴ ὀρθόδοξον) κηδείαν τοῦ Anamateur (Preventive instructions for Anamateur's (non orthodox) funeral)


Concept and songs by Georgios Anamateros (© 2013-2017)